начало

Общи условия

Общи условия


 

Основни понятия


 

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия
са използвани със следното значение:

"ФИРМА"- търговец регистриран по съответния ред, ползващ се от услугите на citytrade.bg като клиент.

"УЕБСАЙТ"- обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Благодарим ви, че използвате услугите на Citytrade. Услугите, от които се възползвате са притежание на Citytrade.bg с адрес гр. София,ПК 1000, ул. Лайош Кошут 45.

С използването на услугите на Citytrade.bg приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно!

Настоящите Общи условия, част от Договора за предоставяне на Услугите на Citytrade, уреждат условията, при които фирмите сключват Договор със Citytrade за предоставянето на достъп до търговски профил в сайта или изграждане на оптимизационен пакет за популяризиране на бизнеса в Интернет.


 

Общи разпоредби, права и задължения на Citytrade.bg и фирмите:


 

1.Citytrade.bg се задължава да предоставя възможност за реклама на действащите фирми, както и на физически лица предлагащи определена услуга, приели условията и концепцията на бизнес платформата.
2.Citytrade.bg не носи отговорност за достоверността и пълнотата на публикуваната от потребителите информация, както и за пропуснати ползи или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

3.Настоящите общи условия се считат за приети с факта на използване на бизнес платформата. При несъгласие със същите, потребителите са свободни да не използват сайта.


4.Бизнес платформата се използва с посещението на сайта www.citytrade.bg

5.Citytrade.bg се задължава да предостави срещу избрания и заплатен от фирмата абонамент съответния пакет услуги упоменат в договора.

6.Всички предлагани услуги от www.citytrade.bg , могат да бъдат използвани само и единствено за дейност съобразена със законите на РБ.


 


Права и задължения на Citytrade.bg

1.Публикуване на предоставената от фирмата актуална информация. Своевременно извършване на платена услуга и регистрация на заплатилите абонамент. Citytrade.bg , уведомява клиентите си, че като момент на плащане приема датата на банковия документ за превод на сумата.

2.Citytrade.bg запазва правото си без предварително уведомяване да премахва и заличава недобросъвестни потребители, които злоупотребяват с публикуването на информация. Както и при публикуване на информация съдържаща порнография, насилие,различен вид пропаганда забранена от законите на РБ, също и в случай че бъдат установени нарушения в изпълнението на условията за ползване на сайта или нарушения на други закони на РБ и международните актове, като не дължи обезщетения и компенсации.


3.Citytrade.bg има право да изпраща маркетингова информация по имейл на участниците в www.citytrade.bg до изричното им отказване от нея.

4. Citytrade.bg не поема отговорност за взаимоотношенията на клиентите с трети лица, като не поема отговорност за пропуснати ползи и претърпени вреди, произтичащи от такъв вид взаимоотношения.

5. Citytrade.bg запазва правото си да променя и подобрява услугите си по всяко време, като се ангажира да уведоми клиентите си. В даден срок, ако клиентите не заявят несъгласие с направените промени, то те се считат за обвързани с тях.

Права и задължения на потребителите и фирмите

1.В случай на несъгласие с общите условия, потребителите могат свободно да не ползват услугите на бизнес платформата, а при последващо несъгласие с поставените условия към потребителя от citytrade.bg , потребителят може да прекрати предсрочно взаимоотношенията си със citytrade.bg, като няма право на каквито и да е обезщетения и компенсации.

2. Потребителите нямат право да копират, разпространяват или използват по какъвто и да било начин изложената на сайта информация. Непозволеното използване на обекти на интелектуална и индустриална собственост представлява нарушаване правата на техните собственици и нарушителите отговарят съгласно действащото законодателство на РБ.

3. Потребителят няма право, без изричното писмено съгласие на Citytrade.bg, ръчно или чрез компютърни програми /скриптове, ботове и др./ да извлича съдържанието или части от съдържанието на сайта , вкл. данните предоставени от клиентите, които по своята формулировка, подредба и структура са обект на предоставени от клиентите на Citytrade.bg авторски права.

Настоящите Общи условия имат задължителна сила както за citytrade.bg , така и за потребителите му. Всички те се считат уведомени и се съгласяват за всички промени в Общите условия от датата на публикуването им в сайта. При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


 


 


 


 


 


 


 

 

 

КАТЕГОРИИ
ЛОКАЦИИ
КОНТАКТИ
Работно време:
09:00 до 18:00
Пишете ни на office@citytrade.bg
Последвай ни във facebook
Последвай ни в google+

© 2014 City Trade Всички права запазени.

Дизайн студио Acorn.bg